کاکی‎ئون ابّل تبرستون علویون جا حیمایت کاردنه ولی کم‎کم شه اتا موستقلی حکومت را دمبدانه. وشون ویشته گیلون دله حکومت کاردنه ولی بعضی‎وختا مثل دوره ماکان ، کاکی ِریکا تموم تبرستون ره بیتنه ئو شه ونه سر فرمونروائئ هکردنه. وشون دیلم جا خله ارتیباط داشتنه مثل کنار ، فیروزان ِریکا که رئیس دیلمی‎ئون بی‎یه.

وشون شائون ایسم:دچی‌ین

  1. کاکن نعمان ِریکا
  2. کاکی نعمان ِریکا
  3. فیروزان نعمان ِریکا
  4. لیلی نعمان ِریکا
  5. ماکان کاکی ِریکا
  6. حسن فیروزان ِریکا
  7. نصر حسن ِریکا
  8. فیروزان حسن ِریکا
  9. کنار فیروزان ِریکا

منبعدچی‌ین