اوتآوآ ئه‌تا شاهر نوم هاسه کی کانادا ده‌له، اونتاریو آستان میون داره. وه کآنآدآ ره نیشته‌گا هام بونه.

اوتآوآ هامونتی کی ماکینزی پُل جه هآره‌شا دآره‌نه


وه‌نه جامیه‌ت ئه‌تا میلیون پالی بونه.