آرماویر اتا شهر هسته که ارمنستون ِآرماویر استان دله دره و سال ۱۹۳۰ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۲۶٬۳۸۷ نفر جمعیت دانّه.

آرماویر
آرماویر
مکون

آرماویر استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۳۰
جمعیت۲۶٬۳۸۷

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین