فوریهمارسآوریل
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۳ مارس روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۶۲اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۶۳اُمین روز إستِنه. ۳ مارس جه، تا خانه سال سَر بوو، ۳۰۳ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین