فوریهمارسآوریل
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۹ مارس روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۷۸اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۷۹اُمین روز إستِنه. ۱۹ مارس جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۸۷ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین