فوریهمارسآوریل
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲ مارس روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۶۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۶۲اُمین روز إستِنه. ۲ مارس جه، تا خانه سال سَر بوو، ۳۰۴ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین