آوریلمهژوئن
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۳ مه روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۳۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۳۴اُمین روز إستِنه. ۱۳ مه جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۳۲ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین