آوریلمهژوئن
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۱ مه روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۳۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۳۲اُمین روز إستِنه. ۱۱ مه جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۳۴ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین