گیومری اتا شهر هسته که ارمنستون ِشیراک استان دله دره و سال ۱۸۴۰ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۶۸٬۹۱۸ نفر جمعیت دانّه.

گیومری
گیومری
مکون

شیراک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۸۴۰
جمعیت۱۶۸٬۹۱۸


Gyumri view.jpg

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین