کنگلوی قلعه ، سوادکوه شهرستون دله و کنگلو مله دله قرار بئیته و حدود ۱۵۰۰ سال قدمت دارنه . اینتا قلعه او ی ایزدبانو ، آناهیتای نیایشگاه بیه.

Kangelu1.jpg قبلن تصور بر اینتا بیه که وه اتا ساسانی قلعه هسته که کوه بالا قرار بئیته . اما اخیرا موطالعاتی صورت بئی ته که نشون دنه اینتا بنا اتا ساسانی نیایشگاه هسته آناهیتای وسه.

Kangelu2.jpg ونه شمال ور اتا بلند کوه قرار دارنه که ونه نوم خـِرونـَرو هسته . اینتا واژه اتا پهلوی واژو ئه که ونه معنی خورشید جوهر هسته . و با مهر پرستی ، میترائیسم ارتباط دارنه که اون گدر مازرون دله رائج بیه.

Kangelu3.jpg کنگلو بنا لاشه سنگ ، گچ و ساروج جا بسات بئی یه ونه پلان بیضی شکل و برج واری هسته ، که حدود ۵۰ متر زیر بنا دارنه . اینتا بنا در اصل سه طبقه بیه که اسا ونه سقف فرو دشندیه .

Kangelu4.jpg گور کشف بهی یه کنگلوی قلعه ی پلی . اینتا گور لاشه سنگ و تیل ملات جا بسات بهی یه . جسد ره با چگون نزدیک به دیهون و جمع بئی زانوئون ، غرب ور اینتا گور دله دفن هاکردنه . اینتا دفن روش قبل تاریخ گدر شه و مازرون دله تا اوائل اسلام رائج بی یه.

Kangelu5.jpg اتا تصویری دیگه ساسانی گور کشف بئی کنگلوی قلعه ی پلی . باستان اشناسون اینتا گور دله اتا خله وسایل کشف هاکردنه . اتا انگوشتر نگین سر ، شش‌پر خورشید نقش حک بئی یه که از مظاهر میترائیسم هسته.

Kangelu6.jpg از جومله وسائلی که اینتا اسکلت پلی کشف بهی یه اتا عقیق انگوشتری بیه که وره به عنوان مهر استفاده کردنه .

Kangelu7.jpg اتا کتیبه دار انگوشتری ره هم پیدا هاکردنه که ونه رو بنویش بیه فرخی .

Kangelu8.jpg اینتا مهر سر سوردار نقش ، خله خجیر حک بئی یه .