کاله‌دارون اتا رده هسه مهره‌دارون جانورون دله. اینتا رده حیوونا شه وچون ره کاله جا شیر دننه و وشون تن می داینه و خون‌گرم هسنه. کاله‌دارون تن بقیه حیووناتون پیشرفته‌تر هسه و وشون اعصاب دپت‌تر و وشون مغز گت‌تر هسه. دنیای آلودگی وسه خله کاله‌دارون دره منقرض بوننه.

پاندا اتا کاله‌دار هسه

کاله‌دارون تندچی‌ین

هسکادچی‌ین

ویشتر کاله‌دارون، آدم، شوپر و زرافه دسوری، وشون گردن هفتا مهره داینه ولی استثنایی داینه؛ مثلا دریویی گوی گردن شیشتا مهره داینه. کاله‌دارون گوش سه‌تا هسکا و وشون پایین کتار دِتا هسکا داینه.

بزائندچی‌ین

ویشتر کاله‌دارون وچه ره زنّه زانه. بعضیایی مرغنه النه و بعضیایی زود شه وچه ره بزانه وه ره النه اتا توره دله که وشون بتیم سر دره.

نفس‌بکشیندچی‌ین

وشون شش جا نفس کشننه.

پرواز هاکردندچی‌ین

کاله‌دارون دله فقط شوپر بتونه پرواز هاکنه.

گسدچی‌ین

ویشتر کاله‌دارون گس نرم و لس هسه و وچون جابه‌جا هاکردنسه، وشون ره گس جا بلن کننه.

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کایرون، « Mammal » ، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه.