رسن‌دارون یا طنابدارون اتا گروه حیوونا هسنه که اتا مرحله شه زندگی دله، پچیک عصبی رسنی به نوم notochord دایننه که ونه انتها مغر ره چک دنه.

اتا از رسن‌دارون

زیرچلهدچی‌ین

رسن‌دارون سه‌تا زیرچله دایننه:

  • دم‌رسن‌دارون Urochordata
  • سررسن‌دارون Cephalochordata
  • جمجمه‌دارون Craniata که شامل مهره‌دارون هی بونه.