کِتار یا ساک بدن دله اتا اندام نوم هسته که غذای بجوسِّن ره به عهده دارنه. که دِ هسِّکای بالا کتار (ماگزیلا) و پایین کتار (مندیبل) جا تشکیل بونه. دندونای بالا و پایین هم این دِتا هسِّکای رو درنه.

پایین کتار، عکس دله