ژرمنی زبونون اتا شاخه هندواروپایی خانواده چه هسه که مردمونی نزدیک به ۵۱۵ میلیون نفر گپ بزن بومی در اروپا، آمریکای شمالی، اقیانوسیه و جنوب آفریقا دارنه. انگلیسی، ۲ میلیارد نفر گپ بزنی همرا ، پرگپ بزن ترین ژرمنی زبون جهان دله هسه همه ژرمنی زبونوون نیاژرمنی جا ریشه دارننه که در آهن عصر اسکاندیناوی گپ بزن داشته.

ژرمنی زوونون
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 639-2 gem  مقدار دچی‌ین (P219) ویکی دیتا دله
ایزو 639-5 gem  مقدار دچی‌ین (P1798) ویکی دیتا دله
ایزو 639-6 grmc  مقدار دچی‌ین (P221) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P1846) ویکی دیتا دله

رج‌وَندی دچی‌ین

امروزه‌روز، این زبوونون هسنه که ژرمنی هستنه:

شمالی ژرمنی زبونون

غربی ژرمنی زبونون

منابع دچی‌ین