اصلی منوی ِوا هاکردن

ژرمنی اتا چلّه زوونون اروپایی جه هسه که غرب و میونی اروپای درون ونجه گپ زنّه. اینتا زوون شه چنتا چلّه وونه.