مختصات: ‏۷٫۱۴″ ۳۴′ ۸۸°غربی ‏۵۸٫۴۴″ ۴۰′ ۲۰°شمالی / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۲۰٫۶۸۲۹جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۲۰٫۶۸۲۹

چیچن ایتزا اتا از یموندسته‌ئون مایائون تبار جا هسته که اتا سرخپوستی قبیله بینه. اسا چیچن ایتزا مکزیک دلوئه. وه سرخپوستون تاریخ ِنشون‌گر هسته. چیچن ایتزا یعنی «ایتزای چال پَلی» که «ایتزا» شه احتمالاً مایائون زوون دله به معنی جادو یا جادویی بی‌یه. این اثر جزو جهونی میراث یونسکو به‌شمار شونه.

چچن ایتزا

منبعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که چیچن ایتزا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • ویکی‌پدیای کارزنون، «Chichen Itza»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۱۴ فوریه ۲۰۱۱).