مایا نوم مجموعه‌ئی از اقوام سرخپوست جنوب مکزیک و شومال آمریکای مرکزی دله هسته. مایا‌ون از مشهورترین قبایل بینه.وشون شهرها ره جنگلای وارشی دله ساتنه. وشون وچون هنوز هم همونجه درنه. قوم مایا از جومله تمدونای بسیار پیشرفته آمریکای مرکزی بی‌یه.دست آوردای مایا هنر ، معماری ، نجوم و ریاضیات دله خله خار بی‌یه.

دیوارنگاره‌ئی بونامپاک دله، آثار باستونی مایا جه هسته.

منبع دچی‌ین

کتاب دانشنامه کلید دانش،چاپ سوم:بهار ۱۳۸۶