اوژن دوم (انگلیسی جه: PapaEUGENIUSSecundus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۸ می ۸۲۴ تا آگست ۸۲۷ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Eugene II.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین