شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: نوح (گجگجی بیری).

نوح (عبری جه: נוֹחַ) اتا داستانی شخصیت هسته که ابراهیمی ادیان دله ونه داستان دَره. تورات، انجیل و قرآن وه ره اتا پیومبر دونّه. وه لمک، نهمین نسل آدم، اولین کشاورز بی‌یه. وه اتا کشتی بساته و وقتی خدا وارش و لاییز بیارده، وه شه په‌روون و حیوانات ره بی‌یشته شه کشتی دله و اینتی ونه دشمِنون بَمِردنه. نوح ِعُمر خله دِراز بی‌یه و ابراهیمی ادیان ِپه‌روون گانّه وه عُمر ویشترین عُمر ره داشته

نوح ِطوفان، میکل آنژ ِدکشی‌یه

منابعدچی‌ین

شابلون:پیومبرون