Rain.jpg

ئو ئی هسه که بخار سرد بهیه نه په آسمون جه وارنه .

معنائ ایسمدچی‌ین

وارش مازرونی زوون دله به معنای باران فارسی دله هسته که کلمه بارش در ونه جه بیته بیّه

چتی نازیل بیّندچی‌ین

اینتا ئو وختی هیوا دله شونه میاهـ واری در انِه و کم کم به شیکل وارش و ورف و سنگ تریک امه سَر کلنه.