شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: انجیل (میوه).

انجیل مسیحیون ره مقدس کِتاب هسته . چار تا انجیل وجود دانّه: متی , مرقس , لوقا و یوحنا .

اتا قدیمی انجیل ِورق