شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: انجیل (میوه).

انجیل مسیحیون ره مقدس کِتاب هسته . چار تا اصلی انجیل وجود دارنه که اسا ویشته مسیحیون اینان ره قبول دارنه: متی , مرقس , لوقا و یوحنا.

انجیل
P46.jpg
کلّی اطلاعات
زوون
موضوع
تقديم
بخش‌ها
شناسه‌ئون
دیوی
226 ویرایش مقدار در Wikidata

منابعدچی‌ین