ممد مصدق (فارسی جه: محمد مصدق) (۲۹ اردیبهشت یا ۲۶ خرداد ۱۲۶۱-۱۴ اسفند ۱۳۴۵) سیاست‌مدار، دولت‌مرد، چند دوره ملی شورای مجلس نماینده و ایران نخست‌وزیر ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ سالون دله بی‌یه.

ممد مصدق
شناسنومه
کامل نوممحمد مصدق
بزاروز۱۶ جونه ۱۸۸۲
بزاجاتهرون، ایران
بمردن تاریخمحمد مصدق
بمردن جاایران, احمدآباد مصدق
همسرزهرا خانم
سیاسی اطلاعات
سمتنخست وزیر ایران
۲۱ جولی ۱۹۵۲ تا ۱۹ اوگوست ۱۹۵۳ اند ۱۹۵۳

وه به‌ عنوان ایران نفت صنعت ملی بین رهبر بشناسی بونه چرا که تا قبل وه ایران نفت بریتانیای دولت سلطه زیر دیه و توسط «ایران و انگلیس نفت شرکت» که (بعدتر «بریتیش پترولیوم» یا اختصارا «Bp» ره تغییر نوم هدا) اداره بی‌یه. مصدق ۲۸ مرداد سال ۱۳۲۲ کودتا بئی په، نظامی دادگاه دله محاکمه بیه و علیرغم مستند دفاعیه که شه کارون و دیدگاهون جا ارائه هاکرده، سه سال زندان ره محکوم بیه. سه سال زندان تحمل هاکرد په، به دستور ممد رضا پهلوی، دکتر مصدق شه پری ملک ره احمدآباد دله تبعید بیه و تا پایان زندگی دولت شدید نظارت زیر، انزوا و تیناری دله زندگی هاکرده؛ تا اینکه سرانجام ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ دله سرطان بیماری سر ۸۴ سالگی سن دله چش دنیای جا فرو دوسه.