محمد البرادعی (دنیا بموئه مازرونی ۱۴۵۸ مصر دله) اتمی انرجی بین المللی آجانس سابق رئیس هسه. وه مازرونی ۱۵۱۵ سال دله آجانس همراه نوبل صولح جایزه ره برنده بیّه. ونه زنا ایرانی هسه.[۱] وه ژوئیه سال ۲۰۱۳ محمد مرسی جه مخالفت هاکرده و این اعتراضات په، مصر ِنخست‌وزیر بَیی‌‎یه.[۲]

البرادعی ِعکس

منبعدچی‌ین

  1. چیسر آمریکا البرادعی سخن ره نشنونه؟(مازندنومه ۱۳ هره ما ۱۵۲۲ تبری)
  2. بیشتر دونستن وسّه، محمد مرسی مقاله ره هارشین.
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که محمد البرادعی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.