آناستازیوس سوم (انگلیسی جه: Papa ANASTASIUS Tertius) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه وآوریل ۹۱۱ تا ژوئن ۹۱۳ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین