لئون سوم (انگلیسی جه: PapaLEOTertius) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۲۶ دسامبر ۷۹۵ تا ۱۲ ژوئن ۸۱۶ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Leo III.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین