آدریان یکم (انگلیسی جه: PapaHADRIANUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱ فوریه ۷۷۲ تا ۲۶ دسامبر ۷۹۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Pope Adrian I.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین