قطعنومه ۱۷۱۱ امنیت شورا

قطعنومه ۱۷۱۱ امنیت شورا متحدِ مللِ سازمان که تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶ تصویب بَیّه، اتا بین‌المللی سند درباره دموکراتیک جوموری کنگو وضعیت خوری هسته. اینتا قطعنومه، نشست ۵٬۵۴۱‌ام دله ۱۵تا موافق رای، ۰تا مخالف رای و ۰تا ممتنع رای جه تصویب بَیّه.[۱]

شۏماره ۱۷۱۱ قطعنومه
(متحد ملل سازمان)
تاریخ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶
جلسه نوبت۵٬۵۴۱
کُدS/RES/1711 (سند)
موضوعدموکراتیک جوموری کنگو وضعیت خوری
رأی‌گیری
۱۵ موافق
بدون مخالف
بدون ممتنع
نتیجهتصویب
امنیت شورایِ اعضا
دائم اعضا
غیردائم اعضا

جستارهای وابسته

دچی‌ین

پانویس

دچی‌ین

شابلون:امنیت شورایِ قطعنامه‌ئون ۲۰۰۶