آگوستسپتامبراکتبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۹ سپتامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۷۲اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۷۳اُمین روز إستِنه. ۲۹ سپتامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۹۳ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین