قطعنومه ۱۳۳۴ امنیت شورا

قطعنومه ۱۳۳۴ امنیت شورا متحدِ مللِ سازمان که تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ تصویب بَیّه، اتا بین‌المللی سند درباره سیرالئون وضعیت ره بررسی هاکردن هسته. اینتا قطعنومه، نشست ۴٬۲۵۳‌ام دله ۱۵تا موافق رای، ۰تا مخالف رای و ۰تا ممتنع رای جه تصویب بَیّه.[۱]

شۏماره ۱۳۳۴ قطعنومه
(متحد ملل سازمان)
تاریخ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
جلسه نوبت۴٬۲۵۳
کُدS/RES/1334 (سند)
موضوعسیرالئون وضعیت ره بررسی هاکردن
رأی‌گیری
۱۵ موافق
بدون مخالف
بدون ممتنع
نتیجهتصویب
امنیت شورایِ اعضا
دائم اعضا
غیردائم اعضا

جستارهای وابسته

دچی‌ین

پانویس

دچی‌ین

شابلون:امنیت شورایِ قطعنامه‌ئون ۲۰۰۰