جامائیکا اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

پرچم اف جامائیکا

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی ۱۰۹۹۲کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۶/۲ نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم کینگستون هسه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشتراینگیلیسی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم دولار هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله اینگیلیس کولونی بیه ئو مازرونی ۱۴۷۴ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین