عیسی مسیح یا عیسی ناصری (۲-۷ (پیش از میلاد) - ۲۶-۳۶ (پس از میلاد)) گت پیغومبر مسیحیت هسته که اسا گت‌ترین دین دنیائه. مسیحیون عیسی ره تجسّم خدا، آدم بدن سَره دونّه و وه ره آغازگر جریون مسیحیت هم دونّه. وه شهر بیت‌لحم از شهرون ناصره منطقه یهودیه دنیا بموئه. مسلمونا به عیسی به عنوان اتا پیامبر باور دارنه و برخی از مذاهب دیگه هم وه ره شخصیت مهمی در نظر گیرنه.

عیسی اتا موزاییک دله که قرن شیشوم میلادی شنه. (کلیسایی شهر روانا ایتالیا دله)

منابع اصلی بررسی زندگی عیسی وسّه چار انجیل رسمی هستنه، ولی برخی از محققون معتقدنه که متن‌ئون دیگه چون انجیل توماس هم به اندازه چار انجیل سنتی عیسی تحقیقات وسّه مهمنّه.[۱] اکثر پژوهشورون متعقدنه که عیسی اتا یهودی از ناحیه «جلیل» که فلسطین شومال دله بی‌یه که از ونجه به‌عنوان اتا معلم و شفابخش یاد وونه. محققون اغلب اتفاق نظر دارنه که وه توسط یحیی غسل تعمید بییته و اورشلیم دله تحت فرمون پنطیوس پیلاطس و به جرم آشوب‌گری علیه روم مصلوب بیّه.[۲] قطع نظر اینتی نظرها و نتایج جه، مطالعات آکادمیک گاه‌نگاری وقایع، پیغوم مرکزی تعلیمات عیسی، ونه اجتماعی طبقه و یا ونه مصلوب بین دلیل تااسا به نتایج قطعی نرسینه.[۳] خله از محققون به انجیل‌ها به عنوان منابع تاریخی با احتیاط اشنّه، ولی اکثر محققون منتقد، معتقدنه حداقل بخش‌ئونی از اونچی که انجیل‌ها دله درباره عیسی دره راسّه.[۴][۵]

نگاه مسیحیت به عیسی بر پایه اعتقاد به الوهیت عیسی، ونه مسیح بی‌ین همونتی که عهد عتیق دله پیشگویی بیی‌یه و ونه زنده بیّن پس از ونه مصلوب بیّن هسته. مسیحیون ویشته عیسی ره خدای ریکا دونّه (که معمولاً اینتی تعبیر وونه که وه خدای ریکائه، رکن دوم تثلیث هسته) که رستگاری و آشتی ِخدای جا به زمین سَر بموئه. وشون همینتی به تولد معجزه‌وار عیسی اتا باکره جه، انجام معجزات، عروج به آسمون، و ونه وردگرستن در آینده معتقدنه. در حالیکه اعتقاد به تثلیث به‌طور گسترده مسیحیون دله پذیرفته بیّه، چنتا خورد گروه درنه که دیدگاه‌ئون غیرتثلیثی راجع به الوهیت عیسی دارنه.[۶]

اسلام دله، عیسی اتا از پیامبرون مهم خدا حیساب وونه که انجیل ره شه همراه بیارده و اثبات نبوت سَره معجزاتی ره انجوم هدائه.[۷][۸] عیسی همینتی عنوان مسیح دانّه ولی از نقطه نظر اسلامی این به معنی ونه خداتی بی‌ین نی‌یه. اسلام ونه مصلوب بیّن و أی ونه راست بیّن سره ره قبول نکانده و به این نظر هسته که وه جسماً به آسمون بورده.[۹] همچنین مسلمونا هم مسیحیون واری باور دارنه که عیسی اتا دَست‌نخارد کیجا جه که برگزیدهٔ خدا بی‌یه به نوم مریم دنیا بموئه.

ونه نوم دچی‌ین

عیسی، یسوّع، یوشع، یهوشع و یهوشوع هم بخونسّه بیّه و عبری دله وشون همه برابرنه. انجیل یسوّع دله مسیح ۵۰ بار، عیسی مسیح ۱۰۰ بار و لفظ مسیح ۳۰۰ بار بموئه.[۱۰] عیسی عبری زوون دله به معنی «خدا کمک کانده» (اسا به معنی «خدا نجات دنه») هسته.

جستارهای وابسته دچی‌ین

مراجع دچی‌ین

  1. Amy-Jill Levine, The Oxford Dictionary of the Biblical World, Oxford University Press, p.371
  2. Raymond E. Brown, The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave (New York: Doubleday, Anchor Bible Reference Library 1994), p. 964; D. A. Carson, et al., p. 50–56; Shaye J.D. Cohen, From the Maccabees to the Mishnah, Westminster Press, 1987, p. 78, 93, 105, 108; John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, HarperCollins, 1991, p. xi – xiii; Michael Grant, p. 34–35, 78, 166, 200; Paula Fredriksen, Jesus of Nazareth, King of the Jews, Alfred B. Knopf, 1999, p. 6–7, 105–110, 232–234, 266; John P. Meier, vol. 1:68, 146, 199, 278, 386, 2:726; E.P. Sanders, pp. 12–13; Geza Vermes, Jesus the Jew (Philadelphia: Fortress Press 1973), p. 37.; Paul L. Maier, In the Fullness of Time, Kregel, 1991, pp. 1, 99, 121, 171; N. T. Wright, The Meaning of Jesus: Two Visions, HarperCollins, 1998, pp. 32, 83, 100–102, 222; Ben Witherington III, pp. 12–20.
  3. Amy-Jill Levine, The Oxford Dictionary of the Biblical World, Oxford University Press, p.370
  4. Jo Ann H. Moran Cruz and Richard Gerberding, Medieval Worlds: An Introduction to European History Houghton Mifflin Company 2004, pp. 44–45.
  5. Strobel, Lee. The Case for Christ: A Journalist's Personal Investigation of the Evidence for Jesus. Zondervan, 1998. ISBN 0-310-20930-7; Wright, N.T. The Challenge of Jesus: Rediscovering Who Jesus Was and Is. InterVarsity Press, 1999. ISBN 0-8308-2200-3; Dunn, James D.G. The Evidence for Jesus." Westminster John Knox Press, 1985. ISBN 0-664-24698-2
  6. Friedmann, ‎Robert. «Antitrinitarianism». Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online، 1953. Retrieved on 2008-06-08.
  7. James Leslie Houlden, «Jesus: The Complete Guide», Continuum International Publishing Group, 2005, ISBN 0-8264-8011-X
  8. Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, «Uncovering Islam: Questions and Answers about Islamic Beliefs and Teachings», Ankara: The Presidency of Religious Affairs Publishing, 2004
  9. CRCC: Center For Muslim-Jewish Engagement: Resources: Religious Texts
  10. قاموس کتاب مقدس، مستر هاکس