مریم ِمسیحی عکس، قرن ۱۷ میلادی جه، ایتالیا دله.

مریم اتا دینی شخصیت هسته که قرآن و عهد جدید دله عیسی مسیح ِمار هسته. مسیحیت و اسلام گانّه که وه ره وحی نازل بی‌یه و وه پیومبر هسته.

قرآن دله اتا سوره ونه نوم هسته.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مریم خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • فارسی ویکی‌پدیا