مریم اتا دینی شخصیت هسته که قرآن و عهد جدید دله عیسی مسیح ِمار هسته. مسیحیت و اسلام گانّه که وه ره وحی نازل بی‌یه و وه پیومبر هسته.

مریم ِمسیحی عکس، قرن ۱۷ میلادی جه، ایتالیا دله.

قرآن دله اتا سوره ونه نوم هسته.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مریم خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • فارسی ویکی‌پدیا