خادا یا خِــدا ئه‌ت برتر وجود هسته گه بعضی دین‌ئون گونّه وه دِنیا ره بیافریــه.

اهورا مزدا پادشاهی حلقه ره دنه اردشیر بابکون

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «God»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۳۹۶ آذر ۱۸).
  اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.