سیمپلیسیوس (انگلیسی جه: PapaSIMPLICIUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ایتالیا دله دنیا بموئه و۳ مارس ۴۶۸ تا ۱۰ مارس ۴۸۳ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابع دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارون دچی‌ین