سیسیان اتا شهر هسته که ارمنستون ِسیونیک استان دله دره و سال ۱۹۷۴ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۶٬۸۲۳ نفر جمعیت دانّه.

سیسیان
سیسیان
مکون

سیونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۷۴
جمعیت۱۶٬۸۲۳

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین