سریانی (به سریانی: ܣܘܪܝܝܐ تلفظ: سوریایا) اتا از لهجه‌ئون آرامی و عبرانی زوون هسته که ونه جاء میون رودون شومال وونه. اینتا خط سطرنجیلی جا بنویشته وونه. این زوون پس از چیرگی اسکندر به ایران و در درازای فرمونروایی سلوکیون با واژه‌ئون یونانی قاطی بیّه و اتتی ترنه زوون بساته. از این پس سریانی زوونی دانشیک بیّه. بنویشته‌ئونی درباره روزگار ساسانیون و اشکانیون به این زوون دره و هنتا هم این زوون گویشورونی درنه.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که سریانی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • ابراهیم پورداوود؛ آناهیتا