سابینین (انگلیسی جه: BINIANUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه بلرا دله دنیا بموئه و۱۳ سپتامبر ۶۰۴ تا ۲۲ فوریه ۶۰۶ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Sabinian.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین