بونیفاس سوم (انگلیسی جه: PapaBONIFACIUS Tertius) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۹ فوریه ۶۰۷ تا ۱۲ نوامبر ۶۰۷ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابع دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارون دچی‌ین