زولتان تیلدی رهبر با نفوذ مجارستان بود که از ۱۹۴۶-۱۹۴۵ و رئیس جمهور مجارستان از ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ در پست نخست وزیر خدمت کرد دوره جنگ قبل از تصرف قدرت توسط کمونیست های پشتیبانی شده توسط شوروی.

زولتان تیلدی
Zoltán Tildy
Tildy Zoltán-MTI 1946.jpg
شناسنومه
کامل نوم زولتان تیلدی
بزاروز ۱۸ نوامبر ۱۸۸۹
بزاجا لوسنک، اتریش-مجارستون
بمردن تاریخ زولتان تیلدی
بمردن جا بوداپست, مجارستون
همسر ارزسبت گینس
سیاسی اطلاعات
سمت رئیس جمهور مجارستان
۱ فبرواری ۱۹۴۶ تا ۳ اوگوست ۱۹۴۸ اند ۱۹۴۸