ژوئیهآگوستسپتامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۳ آگوست روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۱۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۱۶اُمین روز إستِنه. ۳ آگوست جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۵۰ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین