دیوهی یا مالدیوی اتا هندوآریایی زوون هسته که حدوداً ۳۵۰٬۰۰۰ گنشکر دانّه و مالدیو دله رسمی‌زوون هسته. اینانی که دیوهی جه گپ زنّه اکثراً مالدیو دله درنه.

منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا