خان احمد خان گیلانی یا کارکیا احمد خان دوم (بزائه ۹۴۲ قمری - بمرده ۱۰۰۵ قمری) کیاییون ِآخرین کارکیا بی‌یه که گیلون استقلال ره داشته. وِنه پییر، کارکیا سلطان حسن دوم، وِنه یک سالگی گادِر بمرده، تا وه ۹۷۵ بیه پیش و اَی بعداً کل گیلان ره بَییره. وه شا تهماسب دستور په، دوازه‌ایمامی ره زیدیه‌ی جایگزین هاکرده ولی وقتی عثمانیون جه ارتباط پیدا هاکرده و قزوین و شیروان و لاهیجان ِبَییتن وسّه اونان جه سرباز بخاسته، شا ِچـِش جه دَکته. وه ات گادر زندون دیّه. سال ۹۸۵ سلطان محمد خدابنده دَس جا آزاد بیّه و دِباره حکومت جه برسی‌یه. شا عباس سال ۱۰۰۰ گیلون ره ابریشم ِبییتن وسّه و ارتباطی که خان احمد عثمانی جه داشته، فتح هاکرده و خان احمد بورده شیروان دله. وه شه عمر باقی ره استامبول و بغداد، عثمانی دله بگذرونی‌یه و سال ۱۰۰۵ بغداد دله بمرده و نجف دله وه ره چال هاکردنه. وه گیلکی و فارسی جه شعر هم گاته و هنر و ادبیات وسّه خله زحمت بکشی‌یه.

خان احمد خان
گیلون ِحاکم
بیه پیش ِکارکیا
تاج بی‌یشتن روز ۹۴۳ (قمری)
نام کامل کارکیا خان احمد دوم
بزائنی روز ۹۴۲ (قمری)
بزائن ِجا لاهیجان
بمردن ۱۰۰۵ (قمری)
بمردن ِجا بغداد، عثمانی
قبر نجف
پیش از منقرض بیّه
پس از کارکیا سلطان حسن دوم
سلسله کیاییون
پیـِر کارکیا سلطان حسن دوم
دین اسلام تشیع اثنی عشری
خان احمد خان
کارکیا احمد دوم
زائه‌ی: ۹۴۲ بمرده‌ی: ۱۰۰۵
قبلی:
کارکیا سلطان حسن دوم
کیاییون
۹۴۳ تا ۹۷۵ هجری قمری
بعدی:
الله قلی بیگ سلطان استاجلو
قبلی:
-
کیاییون
۹۸۵ تا ۱۰۰۰ هجری قمری
بعدی:
-


منابعدچی‌ین


شابلون:کیاییون