لاتین آمریکا یا جنوبی آمریکا اتا منطقه هسه آمریکا قاره دله. وه آمریکا قاره ره میونی و جنوبی ره شامل بونه. وه ره اینتا وسر لاتین گنّه که ونه ویشتر مردمون زبون‌ئون ایسپانیولی (که اتا لاتینی زبون هسه) هسه. این منطقه دله بعضی کشورون درنه که وشون زبون ایسپانیولی نی‌یه برزیل واری که ونه زبون پرتقالی هسه و جامائیکا که ونه زبون اینگلیسی هسه. ولی اینتا وسر که پرتقالی زبون هم اتا لاتینی زبون هسه و جامائیکا کشور جمعیت هم خله کم هسه ویشتر اینتا منطقه جمعیت ره لاتین زبون‌ئون مردم هسنه وه ره لاتین آمریکا گنه. بعد اینکه آمریکا قاره ره کریستوفر کلمب پیدا هکرده اتا خله ایسپانیایی و پرتقالی شه کشور جا کوچ هکردنه و بمونه اینتا منطقه دله هنیشتنه و همینتا وسر بیه که این زبون‌ئون اونجه گوسترش پیدا هکرده، اون منطقه ره لاتینی آمریکا بوتنه.

لاتینی آمریکا ره هارشین

جنوبی آمریکادچی‌ین

جنوبی آمریکا و لاتین آمریکا ات‌که فرق دارنه. لاتین آمریکا یعنی کشورونی که لاتین ِتِبار دارِن و مناطقی هستنه که قدیم ایسپانیا و پرتغال ِمستعمره بینه ولی جنوبی آمریکا اتا قاره نوم هسته و اتی جوغرافی کلموئه.

جنوبی آمریکا کشورون اتحادیه هم اتا سازمان هسته که این منطقه‌یِ کشورون ونه دله عضو هستنه.