خله گت بنه ر قاره گن نه . زمین رو پنج تا قاره دارمبی : آسیا , ئوروپا , آفریخا , آمریکا و قوطب جنوب .