باربادوس اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

پرچم اف باربادوس

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی۴۳۱ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۲۶۵هزار نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم بریج تاون هسه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشتراینگلیسی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت کول فرمونداری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم دولار هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور قبلا اینگلیس کولونی بیه.وه مازرونی ۱۴۷۸ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین