باربادوس اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

پرچم اف باربادوس

جوغرافی دچی‌ین

اینتا کشور گتی۴۳۱ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۲۶۵هزار نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم بریج تاون هسه.

فرهنگ دچی‌ین

ونه مردم ویشتراینگلیسی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاست دچی‌ین

اینتا کشور حوکومت کول فرمونداری هسه.

ایقتصاد دچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم دولار هسه.

تاریخ دچی‌ین

اینتا کشور قبلا اینگلیس کولونی بیه.وه مازرونی ۱۴۷۸ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئون دچی‌ین