مازرونِ نقشه دله.

بابُلسَر ِشهرستون اتا شهرستون نوم هسته که مازرون استان دله، ایران درون، دره. این شهرستون ِنیشتنگا (مرکز) بابلسر ِشهر هسته. مازرون دانشگا هم که اتا معتبر دانشگا هسته، این شهر دله قرار بئیته.

کشوری تقسیماتدچی‌ین

شهر: بابلسر

شهر: بهنمیر

شهر: کله‌بست