کله‌بست شهر مازرون اوستان ره اتا شهر هسته .

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

جوغرافیدچی‌ین

کله بست از نظر جوغرافی جنوب بابلسر دره که خله باصفا و مهاجر قبول کنه

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

از آداب کله بسی ها این هسه که چلوهشتم «48» اتا چل پنجا تا دگ حلیم پجننه که خله استقبال بونه

اته سه سالی هسه که زنان با کومک شورا امه پل سر جشواره غذا را دمدننه که خله استقبال بونه

گت آدموندچی‌ین

از ادمای بزرگ کله بست ایت الله شیخ هادی روحانی هسه که چن سالی نماینده ولی فقیه استان مازرون بیه تا این که سال78 بمرده

دییه لینکوندچی‌ین