او تانت یک دیپلمات بورمارمز و دبیر کل سوم دبیرکل سازمان ملل از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۱، نخستین اروپا برای برگزاری جایگاه. او دفتر را برای یک رکورد ۱۰ سال و یک ماه (۳۶۸۳ روز) نگه داشته (با توجه به ظرفیت یک ماهه در ماه نوامبر-دسامبر ۱۹۶۶.

او تانت
သန့်၊ ဦး
شناسنومه
کامل نوماو تانت
بزاروز۲۲ جانواری ۱۹۰۹
بزاجاپانتاناو، بریتانیا هند
بمردن تاریخاو تانت
بمردن جانیویورک, نیویورک ایالت, آمریکای متحده
همسردو تهن تن
سیاسی اطلاعات
سمتدبیر کل سازمان ملل متحد
۳۰ نوامبر ۱۹۶۱ تا ۳۱ دکامبر ۱۹۷۱ اند ۱۹۷۱

منابع دچی‌ین