امپدوکلس (یونانی جه: Ἐμπεδοκλῆς) اتا یونانی فیلسوف و شاعر بی‌یه که سعی هاکرده هراکلیتوس و پارمنیدس نظرات ره قاطی هاکنه. وه گاته مشکل این هسته که پیش‌ته فقط اتا عنصر ره درنظر گیتنه. امپدوکلس گاته ونه چار عنصر ره هارشیم و وشون میون رابطه ره درک هاکنیم. وه معتقد بی‌یه اتا خالص عنصر نتونده تغییر هاکنه ولی اگه چار عنصر هئی جه پشو بخارن، تونه تغییر هاکنن و هر چیزی چارتا عنصرِ ترکیب جه بساته بیی‌یه. امپدوکلس همینسه اتا «اصلی عنصر» جه باور نکارده و چار عنصر ره سیوا دونسته که دِتا نیروی «مهر» و «کینه» جه اعتقاد داشته که وقتی عناصر ترکیب وانه مهر وشون ره وصل کانده و وقتی سیوا وانه، کینه وشون ره هئی جا دیر کانده. وه گاته هراکلیتوس نظر درست هسته که تجربه و مشاهده جه ونه اعتماد هاکنیم ولی پارمنیدس ره قبول دارنه که هچی تغییر نکانده و عناصر ثابت هستنه و بوجود ننه یا از بین نشونه. امپدوکلس آخرسری چون خاسته شه عقاید ره اثبات هاکنه، آزمایش‌هایی هاکرده که باعث بیّه بمیره.

امپدوکلس
بە یونانی کهن: Ἐμπεδοκλῆς
Empedokles.jpeg
علت مرگسقوط
زوونی که گپ زوئه یا نوشتهزبان یونانی باستان
بنویشتنِ زوونزبان یونانی باستان
زمینه کاریفلسفه، پزشکی
شاگردانگرجیاس
استادونآناکساگوراس، پارمنیدس، هراکلیتوس
اثر (ها)Purifications، عناصر چهارگانه
مکتبمکتب چندگانه‌گرایی، پیشاسقراطیون
متأثر ازپیتاگوراس
اشاره شده در کتابِکمدی الهی
وضعیت کپی‌رایت اثرهای این خالقcopyrights on works have expired
امپدوکلس موجستمه

منابعدچی‌ین