امپدوکلس (یونانی جه: Ἐμπεδοκλῆς)‏ اتا یونانی فیلسوف و شاعر بی‌یه که سعی هاکرده هراکلیتوس و پارمنیدس نظرات ره قاطی هاکنه. وه گاته مشکل این هسته که پیش‌ته فقط اتا عنصر ره درنظر گیتنه. امپدوکلس گاته ونه چار عنصر ره هارشیم و وشون میون رابطه ره درک هاکنیم. وه معتقد بی‌یه اتا خالص عنصر نتونده تغییر هاکنه ولی اگه چار عنصر هئی جه پشو بخارن، تونه تغییر هاکنن و هر چیزی چارتا عنصرِ ترکیب جه بساته بیی‌یه. امپدوکلس همینسه اتا «اصلی عنصر» جه باور نکارده و چار عنصر ره سیوا دونسته که دِتا نیروی «مهر» و «کینه» جه اعتقاد داشته که وقتی عناصر ترکیب وانه مهر وشون ره وصل کانده و وقتی سیوا وانه، کینه وشون ره هئی جا دیر کانده. وه گاته هراکلیتوس نظر درست هسته که تجربه و مشاهده جه ونه اعتماد هاکنیم ولی پارمنیدس ره قبول دارنه که هچی تغییر نکانده و عناصر ثابت هستنه و بوجود ننه یا از بین نشونه. امپدوکلس آخرسری چون خاسته شه عقاید ره اثبات هاکنه، آزمایش‌هایی هاکرده که باعث بیّه بمیره.

امپدوکلس موجستمه

منابعدچی‌ین