ژوئنژوئیهآگوست
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۸ ژوئیه روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۸۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۹۰اُمین روز إستِنه. ۸ ژوئیه جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۷۶ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین